De Noordkop

Gardenista 2021 verplaatst naar 25 t/m 29 mei 2022

De organistatie van Gardenista heeft besloten het groene festival dat zou plaatsvinden op 22 t/m 26 september 2021 te verplaatsen naar mei 2022.

Vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom het coronavirus wordt het evenement verplaatst.

Zie verder de website van Gardenista: gardenista.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van het programma, dan kunt u zich via gardenista.nl aanmelden voor de Gardenista Nieuwsbrief.

 

Nieuws uit het landelijk bestuur

Oproep kandidaten voor de ledenraad
Zoals uit de stukken van het hoofdbestuur blijkt en zoals op de algemene ledenvergadering van juni
2019 is besloten zal met ingang van 1 januari 2020 de structuur van onze vereniging wijzigen. De
belangrijkste wijzigingen:

 • De rayonraad wordt opgeheven
 • In plaats daarvan komt een ledenraad
 • De ledenraad krijgt een aantal bevoegdheden die tot nu toe bij de algemene ledenvergadering lagen
 • Taken van het rayon nieuwe stijl zijn:
 1. Bevorderen van de communicatie en kennisuitwisseling tussen de afdelingen
 2. Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen van het rayon
 3. Verkiezen van vertegenwoordigers voor de ledenraad
 • Taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn:
 1. Overleg met het landelijk bestuur
 2. Benoemen van de accountant die de jaarrekening opmaakt
 3. Vaststelling landelijke begroting en jaarrekening
 4. Vaststelling lange termijn visie (elke 5 jaar)
 5. Vaststelling en wijziging van regelementen zolang de bepalingen niet in strijd zijn met de statuten
 6. Alle overige taken die niet zijn toebedeeld aan het landelijk bestuur of de algemene vergadering
 7. Terugkoppeling naar het rayon
 • Taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering nieuwe stijl zijn:
 1. Goedkeuren statutenwijzigingen
 2. Ontbinding van de vereniging
 3. Verkoop van het tijdschrift Groei&Bloei
 4. Vaststelling en wijziging vergaderreglement van de algemene ledenvergadering

Elk rayon mag maximaal 2 leden voor de ledenraad benoemen. Als het rayon maar 1 lid benoemt blijft
de andere plaats vacant. Als er dus later alsnog ene kandidaat komt kan deze vacature worden ingevuld
door het rayon.

Om continuïteit te garanderen geldt voor de eerste zittingsperiode in de ledenraad voor één van de twee
leden een periode van 2 jaar, en voor de andere een periode van 4 jaar. Daarna is elk van de leden
herkiesbaar voor nogmaals 4 jaar. Als deze bepaling niet was opgenomen zouden alle leden van de
ledenraad gelijk herkiesbaar zijn dan wel vertrekken, wat ongewenst is.
Concreet: Noord Holland moet 2 leden voor de ledenraad kiezen. Er zijn geen specifieke eisen aan de
kandidaten gesteld. Het rayon bepaalt zelf of kandidaten geschikt zijn.

Mijn voorstel voor een profiel is:

 • Lid van Groei&Bloei (anders kun je niet in de ledenraad)
 • Enige bestuurlijke ervaring (mag ook buiten Groei&Bloei zijn opgedaan)
 • Hoeft geen bestuurslid van een afdeling te zijn
 • Moet bereid zijn minimaal 2 maal per jaar (waarschijnlijk 3-4 maal per jaar) in Zoetermeer te vergaderen.
 • Moet 2 maal per jaar de rayonvergadering bijwonen.

Elke afdeling kan kandidaten voorstellen. Volgens het voorgestelde regelement (zie bijgevoegd) kunnen
kandidaten zich tot uiterlijk de dag waarop de rayonvergadering wordt gehouden opgeven bij de
secretaris van het rayon. Stemming wordt schriftelijk gehouden, met 1 stem per afdeling per kandidaat.
Als er meer dan 2 kandidaten zijn worden er maximaal 2 stemmen uitgebracht, namelijk evenveel als er
vacatures zijn.

Oproep: Als rayonbestuur zien we graag vanuit de afdeling voorstellen voor kandidaten voor de ledenraad. Graag melden bij onze rayonvoorzitter, e-mail: benzdocter@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Mercedes Docter
Voorzitter rayon